Integrovaná politika podniku

Organizace Spojstav, spol. s. r. o., je organizace, zabývající se stavebně montážní, projekční činností, inženýrskou a poradenskou činností ve výstavbě. V této oblasti působí
již od roku 1990 a má střediska v Praze, kde je sídlo společnosti a ve Zruči nad Sázavou.

Strategie organizace je dlouhodobě zaměřena na kvalitu všech procesů a činností
podle normy ČSN EN ISO 9001, cíleně je zaměřena na ochranu životního prostředí v souladu požadavky normy ČSN EN ISO 14001 a na dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stanovení této politiky, zahrnující požadavky zmiňovaných norem,
její prosazování, vyhodnocování a trvalé zlepšování patří k prioritám organizace.
V integrované politice organizace Spojstav, spol. s. r. o., prosazuje:

- trvalé uspokojování předem stanovených anebo předpokládaných potřeb zákazníků,

- docilování finančního uspokojení vlastníků,

- dosahování spokojenosti, kvalifikačního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a jejich spokojenosti v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- na všech svých pracovištích podmínky minimalizující rizika možného dopadu na životní prostředí,

- dodržování relevantní legislativy, dalších standardů a jiných požadavků, jímž organizace podléhá,

- zlepšování své činnosti prevencí s ohledem na specifické místní a regionální podmínky,

- ohled na veřejnost s vytvářením pozitivního klimatu v působištích organizace,

- řízením všech činností procesů s ohledem na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost pracovníků směřuje ke snižování rizik,

- důsledné plánování a minimalizaci významných environmentálních aspektů,
spolu s vyhodnocováním environmentálního profilu,

- snižování znečišťování životního prostředí, objemu odpadů a spotřeby zdrojů,

- obnovování zdrojů a recyklace odpadu, tam kde je to schůdné.

Spojstav, spol. s. r. o., k tomu využívá:

- všech dostupných zdrojů,

- kvalifikaci a odborné schopnosti svých zaměstnanců a podporuje jejich vzdělávání,

- motivaci všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace a k posilování odpovědnosti za kvalitu a minimalizaci dopadů na životní prostředí,

- sdílení environmentálních zkušeností a zkušeností z kvality v místě staveb a regionu,

- dostupné metody k přesvědčení dodavatelů, smluvních partnerů a jiných subjektů,
aby zavedli nebo využívali systém managementu kvality a systém environmentálního managementu.

Vedení organizace Spojstav, spol. s. r. o., v důsledné orientaci na tuto strategii zavedlo systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 v roce 2002 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 v roce 2006. Spojstav,
spol. s. r. o., si vytváří podmínky na budování stále účinnějších systémů řízení v souladu s vývojem nejen v České a Slovenské republice, ale i v Evropské unii.

Chce dosáhnout rozšíření své činnosti a zvyšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím trvalého zlepšování zavedeného integrované systému managementu.

S touto politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci. Noví zaměstnanci jsou
s ní seznamováni při nástupu. Zainteresované strany jsou s integrovanou politikou seznamováni prostřednictvím webových stránek http://www.spojstav.cz .

Toto je poslání Spojstavu, spol. s r. o., jeho vize, základní hodnoty a principy, jimž věří a kterými se řídí při všech svých činnostech.

 

Ing. Jan Mayer
ředitel společnosti

Praha, leden 2015