Integrovaná politika organizace Spojstav, spol. s r. o.

Organizace Spojstav, spol. s r. o., je organizace, zabývající se stavebně montážní, projekční činností, inženýrskou a poradenskou činností ve výstavbě. V této oblasti působí již od roku 1990 a má střediska v Praze, kde je sídlo společnosti a ve Zruči nad Sázavou.

Strategie organizace je dlouhodobě zaměřena na kvalitu všech procesů a činností podle normy ČSN EN ISO 9001, na ochranu životního prostředí a na dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stanovení této politiky, zahrnující požadavky zmiňované normy, její prosazování, vyhodnocování a trvalé zlepšování patří k prioritám organizace.

Vrcholové vedení Spojstavu v této politice vytvořilo, zavedlo, udržuje a stále prosazuje:

 • řízení všech činností s ohledem na kvalitu, bezpečnost zaměstnanců, prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví zaměstnanců, znečištění životního prostředí, snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů.
 • trvalé uspokojování předem stanovených a předpokládaných potřeb zákazníků,
 • docilování finančního uspokojení vlastníků,
 • dosahování spokojenosti a rozvoje zaměstnanců,
 • na všech svých pracovištích podmínky bezpečné a zdraví neškodné práce, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a životní prostředí,
 • dodržování relevantní legislativy, dalších standardů a příslušných požadavků, jímž společnost podléhá,
 • neustálé zlepšování řízení, výkonnosti a efektivnosti zavedených systémů managementu
 • při své činnosti prevenci s ohledem na specifické místní a regionální podmínky, spojené s vytvářením pozitivního klimatu směrem k veřejnosti v oblasti sídla společnosti,
 • řízení všech činností s ohledem na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost zaměstnanců a prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví zaměstnanců,
 • prevenci znečištění životního prostředí, snižování objemu odpadů a spotřeby zdrojů,

Spojstav, spol. s. r. o., k tomu využívá:

 • každoroční vyhodnocování účelu a kontextu organizace,
 • všech dostupných zdrojů,
 • kvalifikaci a odborné schopností svých zaměstnanců a podpory jejich vzdělávání,
 • motivaci všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek společnosti,
 • sdílení environmentálních zkušeností a zkušeností v kvalitě a případně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v místě a regionu,
 • dostupné metody k přesvědčení dodavatelů, smluvních partnerů a jiných subjektů, aby zavedli nebo využívali systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Takto stanovená politika vychází z potřeb organizace a podporuje její strategické zaměření a poskytuje rámec pro stanovované cíle kvality, stanovuje rámec kvalifikaci a odborné schopnosti svých pracovníků. Vedení organizace Spojstav, spol. s r. o., v důsledné orientaci na tuto strategii zavedlo systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 v roce 2002 a systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 v roce 2006, který v roce 2018 však ze strategických důvodů opustilo. Spojstav, spol. s r. o., si vytváří podmínky na budování stále účinnějších systémů řízení v souladu s vývojem nejen v České a Slovenské republice, ale i v Evropské unii. Vedení chce dosáhnout rozšíření své činnosti a zvyšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím trvalého zlepšování zavedeného systému managementu.

Politika je komunikována, chápána a aplikována v rámci organizace. S touto politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci. Noví zaměstnanci jsou s touto politikou seznamováni při nástupu. Zainteresované strany jsou s integrovanou politikou seznamováni prostřednictvím webových stránek S touto politikou byli seznámeni všichni zaměstnanci. Noví zaměstnanci jsou s ní seznamováni při nástupu. Zainteresované strany jsou s integrovanou politikou seznamováni prostřednictvím webových stránek www.spojstav.cz.

To je poslání Spojstavu, spol. s r. o., jeho vize, základní hodnoty a principy, jimž věří a kterými se řídí při všech svých činnostech.

Ing. Jan Mayer
ředitel společnosti

Praha, leden 2020