Pravidla ekologického chování podniku

Snižovat odpady

Předcházet vzniku odpadů na všech stavbách, omezovat zbytečné tisky, kopírování a jiné dopady na životní prostředí v kancelářích.

Třídit odpady a obaly

Aktivně dodržovat třídění odpadů, pokud jsou k tomu společností vytvořeny na provozovně podmínky.

Předcházet vzniku havarijních situací

Nevytvářet situace, které by vedly k havarijním situacím, nebo situacím, které by mohly vést k ohrožení životního prostředí. Hlásit nadřízeným nebo vedení společnosti podezření na vytváření takových situací.

Neplýtvat s vodou a energií

Snižovat spotřebu vody a snižovat spotřebu používaných energií a ostatních médií. Měřit spotřebu na stavbách a střediscích.

Likvidovat odpady a výrobky

Odpady, použité obaly a zničené nebo vyřazené výrobky likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Zamezit úniku emisí do ovzduší, vod a půdy

Důsledně snižovat úniky škodlivin pro životní prostředí do ovzduší, povrchových a podzemních vod a do půdy.